Vedtægter

  • VEDTÆGTER FOR KIF MIDDELFART FODSTØTTEN

§ 1
NAVN
Stk. 1
Foreningens navn er KIF Middelfart Fodstøtten
Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune og er en støtteforening for KIF Middelfart Fodbold.

Stk. 2
Ændring af foreningens navn kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, og med efterfølgende godkendelse på fodboldafdelingens førstkommende generalforsamling. For vedtagelse gælder det, at der på begge generalforsamlinger er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som stemmer derfor.

§ 2
FORMÅL
Afdelingens formål er at yde økonomisk støtte til KIF Middelfart Fodbold.

§ 3
MEDLEMMER
Afdelingen kan kun optage passive medlemmer, Medlemskabet er kun gyldigt i regnskabsperioden.
Medlemmer der er stemmeberettigede i KIF Middelfart Fodbold, er samtidigt stemmeberettigede i KIF Middelfart Fodstøtten.

§ 4

TILSLUTNING
Afdelingen er tilsluttet KIF Middelfart Fodbold

§ 5
AFDELINGENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1
Afdelingen ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer: formand, kasserer, sekretær, næstformand, samt 3 menige medlemmer.
KIF Middelfart Fodboldafdelings bestyrelse indsætter et medlem af sin bestyrelse i støtteforeningens bestyrelse, som et af de menige medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den vil, og sørger selv for at disse vælges. Der skal være et bestyrelsesmedlem fra afdelingen i udvalgene.

§ 6
GENERALFORSAMLING
Stk. 1
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag på www.lillebaeltmarkedet.dk, www.kiffodbold.dk og ved opslag i klubhuset.

Stk. 2
Afdelingen afholder generalforsamling hvert år i oktober eller november. Formanden er ansvarlig for, at indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen hvor alle sager afgøres med almindeligt stemmeflertal, har alle medlemmer, der er stemmeberettigede i KIF Middelfart Fodstøtten og i KIF Middelfart Fodbold, stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Dirigenten kan, og skal, hvis det forlanges, lade foretage skriftlig afstemning. I tilfælde af tvivl om den skriftlige afgivne stemmes gyldighed, afgøres endeligt af dirigenten.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst, og efter normalt varsel. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutnings-dygtig.

Stk. 5
Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 6
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7. Eventuelt.

Genvalg kan finde sted,

Der kan stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. Suppleanter, der indtræder ved et bestyrelsesmedlems eller revisors frafald, indtræder samtidigt fuldt i den pågældendes pligter og rettigheder.

§ 7
REGNSKAB
Stk. 1
Afdelingens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Kassereren fører regnskabet over foreningens indtægter og udgifter. I afdelingens kasse indgår kontingent fra afdelingens medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrange-menter.
Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalfor-samlingen til godkendelse.
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

Stk.2
KIF Middelfart Fodbold modtager et eventuelt overskud – beregnet af årsregnskabet.

§ 8
BESTYRELSEN
Stk. 1
Afdelingens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemme-berettigede medlemmer. Der vælges 3 medlemmer hvert år. Alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, næstformand, samt 3 menige medlemmer. Formandsposten konstitueres i ulige årstal, kassererposten i lige årstal. Der vælges 2 suppleanter, som vælges for 1 år. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant, valgene gælder for 1 år. De valgte medlemmer må ikke være bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller suppleanter i KIF Middelfart Fodboldafdeling.
Stk. 2
Afdelingens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

Stk. 3
KIF Middelfart Fodbolds medlem af bestyrelsen sørger for kontakten til KIF Middelfart fodbold bestyrelse og omvendt.

Stk. 4
Bestyrelsen kan til enhver tid slette et medlem, hvis opførsel er uforenelig med afdelingens formål.

Stk. 5
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 9
OPLØSNING
Afdelingen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Ved opløsning af afdelingen, overdrages eventuel fast ejendom, samt kassebeholdning og inventar til KIF Middelfart Fodboldafdeling.

Vedtægterne er vedtaget på KIF Fodstøttens ordinære generalforsamling 29. november 2001.

Vedtægterne er efterfølgende revideret:

Kauslunde den 21. oktober 2002

Kauslunde den 25. oktober 2007

Kauslunde den 29. oktober 2009

Kauslunde den 22. oktober 2013

Kauslunde den 29. oktober 2015

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort